Björn Vikström – lagspelaren (2009–2019)

När Björn Vikström mottog biskopsinsignierna den första söndagen i advent 2009 beträdde han samma väg som hans far John och hans farbror Erik hade gjort år 1970 respektive 1982. Därmed återvände han till sin barndoms stad och den biskopsgård i vilken han tillbringade merparten av sin barn- och ungdomstid efter att han som sjuåring flyttat till Borgå år 1970 då fadern John valdes till biskop i Borgå stift.

Cirkeln sluts

När Björn Vikström efter att resultatet i biskopsvalet hade kungjorts fick frågan hur det känns att flytta in i biskopsgården svarade han att det i en viss mening kändes lite konstigt. På sätt och vis slöts cirkeln då han igen flyttade in i den biskopsgård som han lämnade år 1982 då fadern valdes till ärkebiskop.

Björn Vikström föddes den 17 juli 1963 i Åbo. Han blev student från Borgå Gymnasium år 1982, varefter han inledde sina teologiska studier vid Åbo Akademi och avlade teologie kandidatexamen år 1988. De fortsatta teologiska studierna resulterade i licentiatexamen år 1997 och i en doktorsgrad år 2000.

Björn Vikström. Biskopsporträtt.

Doktorsavhandlingen När verkligheten öppnar sig (2000) handlar om filosofen Paul Ricoeur och den kan också ses som ett uttryck för hans stora teologiska intresse, nämligen hur den kristna tron ska tolkas och kontextualiseras i en modern tid.

Jämsides med de fortsatta teologiska studierna arbetade Björn Vikström som församlingspräst, först som adjunkt i Matteus församling i Helsingfors åren 1988–1991 och sedan som kaplan i Kimito församling åren 1991–2006. Åren 2006–2009 fungerade han som forsknings- och utbildningsplanerare vid Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Diplomaten

Det är knappast rådligt att utvärdera en sittande biskops gärning, särskilt inte efter några år i ämbetet. Det är ändå ingen överdrift att påstå att Björn Vikström i egenskap av biskop värnat om att odla goda kontakter till sina präster och till olika aktörer i stiftet. På den här punkten har han onekligen gått i samma fotspår som sin far. Hans lågmälda men samtidigt tydliga sätt att kommunicera har hjälpt honom att skapa kontakter till olika grupper och rörelser i stiftet. Jämsides med dessa kontakter har biskopen även värnat om och upprätthållit goda relationer till andra finlandssvenska aktörer inom den tredje sektorn.

Idrottsintresset finns i generna från fadern, främst i form av ett stort intresse för lagsporter som handboll och fotboll. Lagsporternas ideal har även präglat Björn Vikströms syn på sitt andliga uppdrag och sin roll som biskop. Det finns en uppenbar strävan hos honom att se sina medspelare, uppmuntra dem och även försöka finna de rätta spelplatserna för alla så att gåvor, talanger och färdigheter kommer till sin rätt.

Omstruktureraren

Varje biskops mandatperiod präglas av nödtvång av de yttre kyrkliga och samhälleliga omständigheter som karakteriserar ifrågavarande tid. I det här avseendet har biskop Björn Vikströms första år präglats av de stora och omvälvande förändringar som sker på det kommunala och kyrkliga planet med kommun- och församlingssammanslagningar. Biskopens ansats har på den här punkten präglats av både realism och omsorg om det svenska stiftet och dess församlingar. Realism genom att det inte finns någon återvändo till små, självständiga församlingar eftersom det inte finns ekonomiska förutsättningar att upprätthålla dem. Omsorg om det andliga livet genom att biskopen målmedvetet betonat vikten av att bevara den lokala andliga och sociala identiteten fastän förvaltning och ekonomi handhas i större enheter. Denna balansgång har inte varit lätt alla gånger, men biskopen har med tålamod, målmedvetenhet och engagemang arbetat för att förutsättningarna för det svenska församlingslivet ska vara så goda som möjligt.

(När stiftet firar sitt 90-årsjubileum har Björn Vikström fungerat som biskop under fyra års tid. De första åren har präglats av många utmaningar och utdragna diskussioner om kyrkans framtida organisation. Vad framtiden bär i sitt sköte är ännu höljt i dunkel, men oberoende av hur den ter sig har stiftet en lugn och trygg kapten vid rodret.)