För hoppets skull

En hälsning inför fastetiden från biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 6.3.2019

Fastetiden inleds med askonsdagen. Vi förbereder oss för påsken och påminns om att Jesus för vår skull gick in i lidande och död. Fastan är en tid för bön, för stillhet inför Guds heliga ord och för självprövning. Vi får be om att vår Frälsare skulle bo i våra hjärtan och befria oss från själviskhet, likgiltighet och rädsla.
I fastans stillhet kan mycket hända.

Fastan hjälper oss att möta verkligheten sådan den är. Den är ett svar på vår längtan efter att befrias från allt det som döljer vårt sanna jag.
Fastan uppmanar till bättring – till att förstå, vad vi behöver ändra på i våra liv.
Fastan innebär en kallelse till försoning. Genom ånger och förlåtelse kan relationerna till Gud, medmänniskorna och skapelsen återupprättas och helas.
Fastan bereder väg för hoppet. Den vill öppna oss för möjligheten att tillsammans med våra medmänniskor ta del i Guds nyskapande gärningar i vår värld.

I vår tid finns det ett särskilt behov av självprövning, bättring, försoning och hopp, eftersom klimatupp-värmningen hotar vår gemensamma framtid. Vi människor måste inse följderna av vår livsstil och på allvar gå in för att vända utvecklingen. Vi har ett särskilt ansvar för våra mest utsatta medmänniskor, för kom¬mande generationer och för hela skapelsen.
Vår kyrka har antagit en energi- och klimatstrategi. Målsättningen för strategin framgår av dess namn: En kolneutral kyrka 2030. Vi uppmanar församlingarna och alla kyrkliga aktörer att efterfölja rekommen-dationerna i strategin, att ansluta sig till Kyrkans miljödiplom, samt att fortsätta och utveckla det aktiva arbetet för miljön. Samtidigt vädjar vi till statsmakten, företag, organisationer och medborgarna om att vi alla skulle göra vårt bästa för att bromsa klimatuppvärmningen och skydda naturens mångfald. Vi bjuder in alla till denna fasta – för att vi tillsammans skall kunna bevara hoppet. Aposteln skriver:
”Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.” (2 Petr 1:5–8)

Tapio Luoma
Simo Peura
Matti Repo
Seppo Häkkinen
Björn Vikström
Kaarlo Kalliala
Jari Jolkkonen
Teemu Laajasalo
Jukka Keskitalo
Kaisamari Hintikka

Biskoparnas fastebrev 2019