Biskoparnas gemensamma anvisningar för ett gott beteende på sociala medier

Kyrkans uppdrag är att vittna om evangeliets glädjebudskap och leva ut kärleken till nästan. Sociala medier och annan kommunikation via webben ska ses som en stor tillgång i kyrkans arbete.

Via sociala medier kan kyrkan komma människor nära, sänka tröskeln för att delta i kyrkans verksamhet och stärka människors kontakt med församlingen. Kommunikationskanalerna utvecklas och ger nya möjligheter att berätta om och diskutera den kristna tron, stärka hoppet och förmedla kärlek också till dem som inte lever eller verkar inom kyrkan. I sociala medier kan medarbetarna också rätta till ensidiga bilder eller felaktiga uppfattningar som bygger på fördomar.

Flerstämmighet är en styrka i all kommunikation, inte en nackdel. Många röster ger rum för olika betoningar, sätt och stilar. Man behöver inte ha samma åsikt om allting. Vid behov behöver man kunna ta risker och fördomsfritt testa olika tankar.

Vi uppmuntrar kyrkans anställda att vara aktiva på webben. En bra arbetsgivare ger sina anställda de redskap, den arbetstid, den utbildning och de befogenheter som behövs för användningen av sociala medier. Lika viktigt är det att medarbetarna och arbetsgivarens representanter känner till de gemensamma principerna, rättigheterna och skyldigheterna.

Varje anställd i kyrkan har yttrandefrihet enligt grundlagen (12 §). Hit hör rätten att uttrycka, publicera och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon på förhand hindrar det. Utöver många andra grundläggande rättigheter stöder yttrandefriheten också religionsfriheten. Därför måste yttrandefriheten försvaras och främjas i all kyrklig verksamhet.

En kyrkligt anställd ska utnyttja sin yttrandefrihet korrekt och ansvarsfullt alltid och överallt, också i sociala medier. Ett korrekt bruk av yttrandefriheten styrs av kristendomens egen etik. Juridiskt styrs och begränsas yttrandefriheten av bland annat strafflagen, arbetsgivarens rätt att leda arbetet, tystnadsplikt, lojalitetsplikt och för den som vigts till präst även av prästlöftet.

Den allmänna lagstiftningen sätter upp vissa gränser för utnyttjandet av yttrandefriheten. Med stöd av strafflagen är bland annat ärekränkning, spridande av information som kränker privatlivet, brott mot trosfrid och hets mot folkgrupp straffbara handlingar.

Kyrkans anställda ska handla opartiskt och uppträda så som deras ställning och uppgift kräver (6 kap. 26 § i kyrkolagen). Som användare av sociala medier ska medarbetarna visa exempel och respektera sin samtalspartner i alla diskussioner. Medarbetarna ska avhålla sig från illvilja, elakhet och annat osakligt agerande. De ska inte sprida påståenden som är dunkla, okontrollerade eller baserar sig på rykten. De här etiska skyldigheterna gäller under både arbetstid och fritid. Det här behöver beaktas också i slutna diskussionsforum. Publiceringar i sociala medier är primärt alltid offentliga oberoende av kontots eller gruppens sekretessinställningar.

En kyrkligt anställd ska respektera ämnen som omfattas av tystnadsplikten även i sociala medier. För präster gäller dessutom bikthemligheten. Eftersom man i kyrkans arbete ofta tangerar känsliga integritetsfrågor som gäller församlingsmedlemmarna, ska medarbetarna även i övrigt noga överväga och tillämpa försiktighet när det gäller att publicera innehåll i sociala medier som berör medlemmar. Det är bäst att alltid på förhand be om lov av den berörda.

En kyrkligt anställd är lojal mot sin arbetsgivare. Medarbetaren ska undvika allt som står i strid med vad som skäligen kan krävas av en arbetstagare i den ställningen (3 kap. 1 § i arbetsavtalslagen). Medarbetaren ska sträva efter att handla i enlighet med arbetsgivarens intresse och får inte orsaka arbetsgivaren någon skada. Sociala medier får inte användas för att svartmåla en egen församlingsmedlem, kollega eller person i chefsställning. Ömsesidigt förtroende skapas bäst genom att man alltid först påtalar missförhållanden på arbetsplatsen till arbetsgivaren, och för att rätta till missförhållandena används arbetsplatsens interna kommunikationskanaler.

Arbetsgivaren ska sträva efter att främja ett gott och förtroendefullt arbetsklimat (6 kap. 21 § i kyrkolagen). Arbetsgivaren ska till exempel skapa fungerande interna kommunikationskanaler för utveckling av arbetsgemenskapen och påtalande av missförhållanden. Arbetsgivaren ska tåla att även obekväma eller svåra åsikter förs fram.

Kyrkans anställda ska sträva efter att främja respektfulla diskussioner i sociala medier. Sådana diskussioner kännetecknas bland annat av att parterna strävar efter att respektera, lyssna till och förstå varandra även om de är av olika åsikt. I stället för att kommentera personliga egenskaper fokuserar man på sakfrågorna, utmanar varandras motiveringar och uttrycker åsikter öppet och ärligt. Man respekterar och försvarar varandras yttrandefrihet och är öppen för att också lära av varandra och justera sina egna åsikter.

Kyrkans anställda undviker respektlösa diskussioner i sociala medier. Sådana diskussioner kännetecknas bland annat av att parterna spetsar till, överdriver och förvränger varandras synpunkter, svartmålar varandra eller medvetet för in diskussionen på ett sidospår. Diskussionen misslyckas om samtalsparterna avsiktligt missförstår varandra. Också när man medvetet eller avsiktligt sårar varandra är det ett tecken på att diskussionen brister i respekt.

De ovan nämna synpunkterna får inte användas för att tysta ner en viss typ av röster eller framhäva andra. Det är fråga om principer som förenar alla och syftar till att skapa tydlighet och trygghet i det gemensamma arbetet.

Jesus Kristus uppmanade sina efterföljare att vara ljus och salt i världen. I Bibeln betyder välsignelse bokstavligen ”att tala gott”. Vår heliga skrift uppmanar Kristi efterföljare att undvika ont tal och att förmedla Guds välsignelse genom att tala gott om andra och sträva efter att leva i fred med alla:

”Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.” (1 Pet. 3:8–9).

 

Borgå, den 29 september 2021

 

Bo-Göran Åstrand

biskop i Borgå stift